Miljöpolicy

Målsättning med vår miljöpolicy

 • Utifrån våra förutsättningar bidra med det vi kan för en frisk och bra miljö i Sverige
 • Få alla våra medarbetare att värna om miljön och följa våra riktlinjer inom miljöplanen
 • Föregå med gott exempel inom branschen och vara bland de ledande i miljöfrågor
 • Ambitionen är att öka antalet bilar med eldrift inom organisationen

Tillvägagångssätt i vardagliga rutiner

 • I största möjliga mån använda miljövänliga produkter i den dagliga verksamheten
 • Säkerställa återvinning av avfall enligt anvisningar och föreskrifter
 • Att kontinuerligt utbilda våra medarbetare i miljöfrågor och skapa rutiner för uppföljning
 • Genom mindre arbetsgrupper skapa engagemang och ta tillvara på medarbetares idéer om hur miljöarbetet kan förbättras
 • Minimera användandet av fossila bränslen
 • Samåkning i största möjliga mån
 • I möjlig mån konvertera till el drivna tjänstefordon

Uppföljning

 • Utvärdera arbetsmiljöplanen varje halvår och se över möjligheter till förbättringar