Målsättning med vår arbetsmiljöpolicy

Att skapa en trivsam och utvecklande arbetsmiljö, som präglas av god sammanhållning och goda utvecklingsmöjligheter. Vi eftersträvar att skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare, som också gör det intressant för nya potentiella medarbetare att söka sig till Workcrew Scandinavia AB.

Tillvägagångssätt i vardagliga rutiner

  • Utbilda och informera medarbetare om Workcrew Scandinavias arbetsföreskrifter för säkerhet och risker.
  • Ge medarbetare möjlighet till vidareutbildningar, kurser, licensieringar m.m. inom yrket.
  • Förse alla medarbetare med lämplig och säker arbetsutrustning, verktyg, maskiner m.m.
  • Eftersträva en öppen och sund kommunikation i den dagliga verksamheten inom företaget och med våra samarbetspartners.
  • Att chefer och ledningen lyssnar och i bästa möjliga mån agerar på medarbetares önskemål och krav för att skapa en bra och trivsam arbetsmiljö.
  • Medarbetare ska behandla alla på arbetsplatsen humant och med lika respekt. Förstå och respektera människors olika bakgrund, kulturer och förutsättningar. Vi är alla olika, vilket skapar möjligheter som vi är måna om att ta tillvara, för våra medarbetare och företagets bästa.
  • Alla som arbetar inom WorkCrew Scandinavia har ett ansvar att bibehålla och kontinuerligt förstärka våra företagsvärderingar, att i vårt dagliga arbete agera utifrån våra värderingar.
  • Rekrytera personer som känner att de kan identifiera sig med våra kärnvärden och värderingar, för att ytterligare förstärka vår företagskultur.
Uppföljning
  • Kontinuerliga utvecklingssamtal med utvärdering och efterföljande plan/åtgärd.
  • En vardaglig öppen kommunikation och åtgärder.